Aberdin Angus


Osnova stočarske proizvodnje PZ Gvozno iz Kalinovika zasniva se na uzgoju goveda pasmine Aberdin Angus. Goveda su porijeklom iz Češke Republike, poznatog porijekla. Sva su grla umatičena i u stadu se vodi redovna evidencija.

 

 

Aberdin Angus je jedna od najpoznatijih pasmina porijeklom iz Velike Britanije, tačnije Škotske, okruga Aberdinšir i Angus. Postoje dva tipa crni i crveni. Crvena boja se javlja u homozigotnih jedinki sa crvenim faktorom. Glavne prednosti ove rase su lako teljenje, krave su dobre majke, lako se tele, genetski je šuta rasa, odlično iskorištavaju pašu, dobro podnose loše klimatske uslove, prije svega niske temperature, dugovječne su i imaju meso izvanrednog kvaliteta. Odrasle krave dostižu tjelesnu masu od oko 600 kg, bikovi oko 1000 kg. Ranostasne su, tako prvo teljenje biva u uzrastu 24-25 mjeseci. Angus je svakako jedna od rasa koja je najzahvalnija za držanje u sistemu krava – tele. Zahvaljujući svojim dobrim aklimatizacionim osobinama, danas je ova rasa goveda raširena po cijelom svijetu.

 

 

Uzgoj goveda na dobru PZ Gvozno se obavlja u skladu sa preporukama ICAR (Međunarodnog odbora za kontrolu proizvodnosti životinja – engl. International Committee for Animal Recording). PZ Gvozno je opremljeno u potpunosti sa opremom za sprovođenje kontrole proizvodnosti, u skladu sa Zakonom o stočarstvu Republike Srpske (Sl. glasnik RS, broj: 44/15), Programom uzgoja goveda Republike Srpske 2016 – 2021, te Pravilnikom o postupcima ocjenjivanja, ispitivanja i testiranja uzgojne vrijednosti kvalitetno priplodnih goveda.

 

Objavljeno  05.08.2015.