Uzgojno selekcijski rad i dokumenti


UVOD

Uzgoj goveda na dobru PZ Gvozno se obavlja u skladu sa preporukama ICAR (Međunarodnog odbora za kontrolu proizvodnosti životinja – engl. International Committee for Animal Recording). PZ Gvozno je opremljeno u potpunosti sa opremom za vršenje kontrole proizvodnosti, kako je propisano važećim Zakonom o stočarstvu Republike Srpske (Sl. glasnik RS, broj: 44/15), Programom uzgoja goveda Republike Srpske 2016 – 2021, te Pravilnikom o postupcima ocjenjivanja, ispitivanja i testiranja uzgojne vrijednosti kvalitetno priplodnih goveda i svoje usluge u okviru uzgoja tovnih rasa goveda može da nudi i drugim uzgajivačima. Rješenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske broj:12.03.2-330-4943-2/15 našoj Zadruzi je data saglasnost za Program uzgoja za Aberdin Angus za period 2016 – 2021. godina. Pored toga rješenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske broj 12.03.2-330-4943-3/15, naša zadruga je dobila pravo da vrši funkciju Organizacije za Uzgoj za tovne rase goveda, što je omogućilo da vršimo kontrolu proizvodnosti (KP) na svom stadu, ali i da pružamo usluge vršenja KP i vođenja matične evidencije i u drugim stadima uzgajivača tovnih rasa goveda.

 

Zašto sprovoditi mjere selekcije? Zato što možete lakše voditi računa o izboru roditeljskih parova, povećati proizvodnost (prirast, mlijeko, meso, vuna i slično) proizvesti pedigriranu životinju koje na tržištu ostvaruju znatno bolju cijenu u odnosu na stoku koja nije pedigrirana (najmanje 30%) i na kraju u 21. smo vijeku.

 

UKLJUČITE SE:

Ukoliko želite da proizvodite pedigrirana kvalitetno-priplodna goveda tovnih rasa goveda, možete se prijaviti za članstvo u našoj Organizaciji za Uzgoj i prijavu za vođenje matične knjige.

 

Svi zainteresovani za prijavu trebaju da popune sljedeći dokument Prilog_4-Prijava-u-MK i pošalju na pzgvozno@gmail.com, skeniranu i potpisanu verziju ili na adresu Zadruge PZ Gvozno, Pavlovac bb, 71230 Kalinovik – sa naznakom Prijava za matičnu knjigu i OzU.  

Pravilnik o vođenju matične knjige možete naći na sljedećem linku: Prilog_2_Pravilnik MK AA.

Za životinje u kontroli proizvodnosti, upisane u matičnu knjigu, PZ Gvozno izdaje pedigree, čiji izgled možete vidjeti ovdje.

Objavljeno  17.03.2016.